گوشت بلدرچین 800 گرم توکاسان خاور
گوشت بلدرچین 800 گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 39,600 تومان
 • اتکا 39,600 تومان
 • سپه 39,600 تومان
 • رفاه 39,600 تومان
 • بارنج 27,742 تومان
مشاهده محصول
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 81,900 تومان
 • اتکا 81,900 تومان
 • سپه 81,900 تومان
 • رفاه 81,900 تومان
 • بارنج 53,235 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 700 گرم توکاسان خاور
ساق بوقلمون 700 گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 48,600 تومان
 • اتکا 48,600 تومان
 • سپه 48,600 تومان
 • رفاه 48,600 تومان
 • بارنج 31,590 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 800 گرم توکاسان خاور
ساق بوقلمون 800 گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 55,400 تومان
 • اتکا 55,400 تومان
 • سپه 55,400 تومان
 • رفاه 55,400 تومان
 • بارنج 36,010 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
ساق بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 62,300 تومان
 • اتکا 62,300 تومان
 • سپه 62,300 تومان
 • رفاه 62,300 تومان
 • بارنج 40,495 تومان
مشاهده محصول
سینه بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
سینه بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 70,800 تومان
 • اتکا 70,800 تومان
 • سپه 70,800 تومان
 • رفاه 70,800 تومان
 • بارنج 46,020 تومان
مشاهده محصول
مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور
مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 77,900 تومان
 • اتکا 77,900 تومان
 • سپه 77,900 تومان
 • رفاه 77,900 تومان
 • بارنج 50,635 تومان
مشاهده محصول
گردن بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
گردن بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 43,400 تومان
 • اتکا 43,400 تومان
 • رفاه 43,400 تومان
 • شهروند 43,400 تومان
 • بارنج 28,210 تومان
مشاهده محصول
بال بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
بال بوقلمون 900 گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 22,900 تومان
 • اتکا 22,900 تومان
 • سپه 22,900 تومان
 • رفاه 22,900 تومان
 • بارنج 14,885 تومان
مشاهده محصول

مختصری درباره بارنج

هدف بارنج ایجاد بستری مطمئن برای دست یافتن مشتریان به پروتئین و موادغذایی سالم و ارزان است و لذا برای نیل به این اهداف با همکاری تیم متخصص و حذف واسطه ها و هزینه های سرسام آور فروشگاه ها به این مهم دست یافتیم،امیدواریم که همچنان مهر رضایتمندی شما در کارنامه عملکرد ما بدرخشد.